Vedtægter for Helsinge Pensionistforening

§ 1.

Foreningens formål er at samle alle pensionister, uanset partipolitiske- eller religiøse standpunkter, til gensidig støtte og opmuntring, og til varetagelse af medlemmernes økonomiske interresser overfor bevilgende myndigheder.

§ 2.

Som aktive medlemmer optages enhver som modtager en pension, samt enhver der er fyldt 60 år, og disse har samme rettigheder og pligter som de øvrige medlemmer af foreningen. Foreningen kan optage "støttemedlemmer", uanset alder, men disse har ingen stemmeret på generalforsamlingen.Der kan optages medlemmer som er fastboende i Gribskov Kommune, eller har tilknytning hertil. Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§3.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned, og indvarsles på behørig måde 14 dage før (kan ske ved annoncering i medlemsbladet eller i dagbladene.) Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen tilstilles formanden senest 8 dage forinden. Dagsorden bør indeholde følgende: Valg af dirigent, valg af stemmetællere, referent, bestyrelsens beretning v/formanden, fremlæggelse af det reviderede regnskab v/kassereren, fastsættelse af kontingent, indkomne forslag fra bestyrelse/medlemmer, valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant samt eventuelt. Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 2/3 af de aktive medlemmer skriftligt forlanger det og angiver dagsorden til mødet.

§ 4.

Bestyrelsen, der vælges på en generalforsamling, består af 7 aktive medlemmer. Valget gælder for 2 år, halvdelen afgår skiftevis, genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer og en suppleant. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, formanden i lige år, kassereren i ulige år.

§ 5.

Formanden fører foreningens korrespondance og repræsenterer foreningen i alle forhold. Kassereren fører regnskabet og alle ind- og udbetalinger går gennem kassereren. Hvis foreningens kassebeholdning overstiger 10.000,- kr. indsættes beløbet i en pengeinstitution. Det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen. Kontingent for året sker i januar - inden generalforsamlingen.

§ 6.

Hvis et medlem forsøger at undergrave sammenholdet i foreningen, eller undlader at respektere god tone ved foreningens møder, kan bestyrelsen med ansvar på den ordinære generalforsamling ekskludere vedkommende.

§ 7.

Ved foreningens eventuelle ophævelse, bruges foreningens formue til velgørende formål.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 1989. Helsinge Kommune rettet til Gribskov Kommune på generalforsamlingen 16. marts 2007. Kontingent følger årsskiftet, fra generalforsamlingen 14. marts 2008, første hele år er 2010. Teksten "foreningen skal være tilsluttet landssammenslutningen" er fjernet ved generalforsamlingen 15. marts 2013. Foreningen stiftet 25. marts 1945.

Del siden